ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Απάντηση σε Ερώτηση Νο14

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, προσδιορίζονται τα δικαιολογητικά ξεχωριστά για κάθε κατηγορία επιχείρησης (υφιστάμενες ή/και νεοσύστατες).

Περαιτέρω, στην πρόσκληση περιγράφονται αναλυτικά τα κριτήρια για την αξιολόγηση του Σταδίου Γ, ανά κατηγορία επιχείρησης. Για τις υφιστάμενες τα κριτήρια είναι τα εξής:

  1. Συστήματα διαχείρισης ποιότητας
  2. Ποσοστιαία (%) μεταβολή μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών (ΜΚΕ) της τελευταίας τριετίας από τον κύκλο εργασιών του τελευταίου έτους της τριετίας πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
  3. Μέσος όρος Κερδών Προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) ως προς το Μέσο του Κύκλου Εργασιών (ΚΕ) την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
  4. Εξασφάλιση Ιδιωτικής Συμμετοχής.
  5. Αρτιότητα και πληρότητα Επενδυτικού Σχεδίου

You might be interested in …