ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Απάντηση σε Ερώτηση Νο22

Μία εκ των βασικών προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους, είναι να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργούν νόμιμα, διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται (τουλάχιστον) η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ ανανέωσης αυτής. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλλουν έγγραφο απαλλαγής από τη σχετική υποχρέωση ή Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας.

You might be interested in …