ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Απάντηση σε Ερώτηση Νο35

Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, σημείο 1:

Έντυπο υποβολής (Ι1 και Ι2) με υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. Το έντυπο υποβολής Ι1 θα πρέπει να οριστικοποιηθεί στην ηλεκτρονική υποβολή του ΠΣΚΕ. (ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΣΚΕ ΚΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ – ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ).

You might be interested in …