ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Απάντηση σε Ερώτηση Νο45

Καταρχάς, θα πρέπει να τηρούνται μεμονωμένα ή συνδυαστικά κάποιες από τις παρεμβάσεις στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ «ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ».

Περαιτέρω, προκειμένου να είναι επιλέξιμες οι  δαπάνες της κατηγορίας  6.1.2.3 «Λογισμικά» θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:

  • Το προμηθευόμενο λογισμικό να είναι καινούριο και η επιχείρηση να είναι νόμιμος κάτοχος της άδειας χρήσης αυτού.
  • Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης είναι επιλέξιμη μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας.
  • Σε περίπτωση αγοράς λογισμικού εφαρμογών που απευθύνεται σε πελατειακό κοινό, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το/τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.

You might be interested in …