ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο51

 Σε περίπτωση που η επιχείρηση που υποβάλλει την πρόταση είναι συνεργαζόμενη με άλλη επιχείρηση, πρέπει να προσκομιστούν και για τη συνεργαζόμενη δικαιολογητικά για τα νομιμοποιητικά και οικονομικά στοιχεία της συνεργαζόμενης εταιρείας;

Αν Ναι ποιά είναι αυτά (δεν υπάρχει αναφορά σε αυτά στα δικαιολογητικά υποβολής όμως υπάρχει σχετικό σημείο ελέγχου στην αξιολόγηση της πληρότητας του φακέλου).

Επίσης λόγω του ότι ο έλεγχος της προβληματικής επιχείρησης αφορά και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, πρέπει να υποβληθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και για την συνεργαζόμενη (πιστοποιητικά περί μη εκκαθάρισης, μη πτώχευσης κλπ);;

You might be interested in …