ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Απάντηση σε Ερώτηση Νο77

Όλες οι δαπάνες ελέγχονται, μεταξύ άλλων, για το εύλογο του κόστους. Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός περιγράφονται αναλυτικά, με τεχνικές προδιαγραφές, τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της χρήσης τους και το κόστος απόκτησής τους.

Για τον έλεγχο των τιμών, οι αρμόδιοι μπορούν να ελέγχουν τα στοιχεία αξίας των μηχανημάτων και εξοπλισμού και μπορεί να ζητούν από το δικαιούχο, τον προμηθευτικό οίκο ή και τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση τους στοιχεία και πληροφορίες για εξακρίβωση της αξίας για τον έλεγχο των τιμών αυτών.

Βλ. ειδικότερα τα Σημεία 11 & 12, 13 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της Πρόσκλησης.

You might be interested in …