ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο95

Στο πεδίο 7.1 στο ΠΣΚΕ στην τεκμηρίωση αρκεί η απλή παράθεση των κοστών των επιμέρους δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης (πχ κτιριακά, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, λογισμικά κλπ) ή χρειάζεται και επιπλέον λεπτομερή τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της κάθε δαπάνης, δεδομένου ότι στο πεδίο 6.1 στο ΠΣΚΕ θα υπάρχει business plan όπου θα αναφέρονται οι δαπάνες;

You might be interested in …