ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Απάντηση σε Ερώτηση Νο105

Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να υποβάλλει στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, πέρα από τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής, οφείλει να καταθέσει και πλήρη φάκελο δικαιολογητικών όπως ορίζεται στο Παράρτημα IX : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Για την περίπτωση που περιγράφετε, δηλαδή για επιχειρήσεις που έχουν κλείσει λιγότερες διαχειριστικές χρήσεις, η υποχρέωση υποβολής προσαρμόζεται ανάλογα.

You might be interested in …