ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Απάντηση σε Ερώτηση Νο113

 Α) Επιχείρηση με έδρα στο νομό Αττικής που έχει συσταθεί το 2020 με κύριο ΚΑΔ 70.22 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και χωρίς να διαθέτει επιλέξιμο ΚΑΔ σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ να διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ 55.20 (Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής) στην ΕΔΡΑ πριν την υποβολή πρότασης ΚΑΙ να υποβάλλει πρόταση για την αγορά γης (έως το 10% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης) και την ίδρυση μονάδας ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στο Δήμο Γορτυνίας

 

Β) Στην πρόσκληση Σελ 22., σχετικά με την επιλεξιμότητα των δικαιούχων) αναφέρεται «Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας πρόσκλησης: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ»), υφιστάμενες ή νεοσύστατες που έχουν ως αντικείμενο οικονομικές δραστηριότητες μεταποίησης & τουρισμού και θα διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) της παρούσας πρόσκλησης. Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θα πρέπει να έχουν ή να δημιουργήσουν εγκατάσταση καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες, για την ενισχυόμενη επένδυση, εντός της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020».

 

Γ) στην πρόσκληση Σελ 40. αναφέρεται

«Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εγκριθούν Επενδυτικά Σχέδια προς χρηματοδότηση, τα οποία έχουν βαθμολογία αξιολόγησης μικρότερη του 5,00.» και στη Σελ46. αναφέρεται «iii. Η ελάχιστη βαθμολογία για την ένταξη κάθε Επενδυτικού Σχεδίου να είναι το 3,00 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ).»

 

ΕΡΩΤΗΣΗ:

 

Α ) Είναι επιλέξιμη ως νεοσύστατη η εν λόγω επιχείρηση για την υποβολή πρότασης εφόσον κάνει προσθήκη επιλέξιμου ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης για την υλοποίηση επένδυσης μέσω υποκαταστήματος στο Δήμο Γορτυνίας ;

Πρέπει να πληρούνται σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις συμμετοχής.

Β ) Στην περίπτωση που η εν λόγω επιχείρηση είναι επιλέξιμη, ορθώς τεκμαίρεται (σχετ. …..Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θα πρέπει να έχουν ή να δημιουργήσουν εγκατάσταση …) ότι αρκεί πριν την υποβολή της πρότασης η προσθήκη ΚΑΔ και η περιγραφή ότι η υλοποίηση της επένδυσης θα γίνει στην περιοχή παρέμβασης ( συμβόλαιο αγοράς γης, αίτηση στήριξης, κοκ) και ότι η ίδρυση υποκαταστήματος μπορεί να γίνει αφού εγκριθεί η πρόταση προς χρηματοδότηση ;

Σύμφωνα με την Πρόσκληση μία εκ των βασικών προϋποθέσεων συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι:

Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους κλάδους δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και να έχουν εγκατάσταση και να πραγματοποιούν τις αντίστοιχες δαπάνες, για την ενισχυόμενη επένδυση εντός της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ «Αρκαδία 2020» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Να σημειωθεί ότι οι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη ικανοποίηση μίας ή περισσότερων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του Επενδυτικού Σχεδίου και συνεπώς λόγο απόρριψης της πρότασης/ αίτησης ενίσχυσης.

Γ) Η ελάχιστη βαθμολογία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων για ένταξη τους προς χρηματοδότησης είναι 3,00 ή 5,00 ;

Η ελάχιστη συνολική βαθμολογία Επενδυτικού Σχεδίου : 3,00, (Παράρτημα VII της Πρόσκλησης).

 

You might be interested in …