ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο106

εταιρεία νομικής μορφής ΙΚΕ συστάθηκε 20/05/2021 με μικρό μετοχικό κεφάλαιο. μπορεί να αποδείξει τα ίδια κεφάλαια από λογαριασμό των μετόχων και υπεύθυνη δήλωση ότι δεσμεύονται εντός 10 μερου από την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου να κάνουν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου?

You might be interested in …