ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Απάντηση σε Ερώτηση Νο122

Απόφαση του αρμόδιου οργάνου ή προσώπου για την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και την υλοποίησή της εφόσον εγκριθεί, ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης.

You might be interested in …