ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Απάντηση σε Ερώτηση Νο130

Εφόσον ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε παραστατικό (Τιμολόγια, εξοφλητικά, τραπεζικές συναλλαγές, κλπ., για να είναι επιλέξιμο, θα πρέπει να έχει εκδοθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης κι έπειτα.

You might be interested in …