ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Απάντηση σε Ερώτηση Νο134

Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν κτιριακές δαπάνες επί του μισθωμένου ακινήτου, ή του περιβάλλοντος χώρου δεν υπάρχει απαιτούμενη διάρκεια μίσθωσης, αρκεί βεβαίως να τηρούνται και οι λοιποί, βασικοί όροι συμμετοχής (…να έχουν εγκατάσταση και να πραγματοποιούν τις αντίστοιχες δαπάνες, για την ενισχυόμενη επένδυση εντός της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ «Αρκαδία 2020» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, κλπ.).

               *             Οι άδειες λειτουργίας που θα συνοδεύουν το αίτημα υποβολής θα αφορούν τον τόπο υλοποίησης μόνο;

Τον ΚΑΔ επένδυσης και τον τόπο υλοποίησης.

               *             Οι ισολογισμοί μπορούν να κατατεθούν είναι με το αποδεικτικό καταχώρησης στο ΓΕΜΗ;

Ναι, είτε με σφραγίδα και υπογραφή από τον λογιστή της εταιρείας, ή το νόμιμο εκπρόσωπο.

You might be interested in …