ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Απάντηση σε Ερώτηση Νο135

Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, σημείο 14:

«Επίπεδο εκπαίδευσης και εμπειρία υπεύθυνου στελέχους (ιδιοκτήτη/εταίρου/μέτοχου) της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου…».

  • Επίσης, σχετικά με την αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, στην περίπτωση που δεν γίνει η διαδικασία αναγνώρισης, μπορούμε να προσκομίσουμε τη λίστα αναγνώρισης των πτυχίων από την επίσημη σελίδα του και να προκύπτει πως το συγκεκριμένο αναγνωρίζεται.

Όχι.

  • Αξιολογείται η συσχέτιση σπουδών και του αντικειμένου της επιχείρησης

Ναι.

You might be interested in …