ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο130

Στην πρόσκληση αναφέρεται ότι “Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.”

               Επίσης είναι επιλέξιμες Τεχνικές Μελέτες.

               Στα δικαιολογητικά απαιτείται Άδεια δόμησης.

               Εάν η Άδεια δόμησης έχει ήδη εκδοθεί πριν την ημερομηνία της πρόσκλησης, η δαπάνη της Τεχνικής Μελέτης του μηχανικού για αυτή είναι επιλέξιμη εάν έχει υλοποιηθεί πριν την ημερομηνία της πρόσκλησης;

You might be interested in …