ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο132

 Όσον αφορά τις ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΑΜΕΑ ,Στις περιπτώσεις όπου στις κτιριακές υποδομές λόγω παλαιότητας κτιρίων, δεν μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ όπως αυτές ορίζονται από τον κανονισμό:

-Πληρείται το κριτήριο των οριζόντιων πολιτικών ( ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ) ,μόνο μέσα από τις ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.)?

Ή πρέπει να υπάρχουν και τα δύο παραπάνω : φυσική πρόσβαση και πρόσβαση σε ηλεκτρονικές εφαρμογές?

You might be interested in …