ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Απάντηση σε Ερώτηση Νο136

Στην Πρόσκληση υπάρχει αναλυτική περιγραφή των επιλέξιμων δαπανών ανά  κατηγορία δαπάνης (6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ, 6.1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, 6.2  ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, 6.3. ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΎΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ).

Συμβουλευτείτε επίσης το: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Επισημαίνεται, ότι όλες οι δαπάνες θα εξετάζονται για την επιλεξιμότητά τους, το εύλογο του κόστους, καθώς και για τη σκοπιμότητά τους, σε σχέση με την επιχείρηση και το επιχειρηματικό σχέδιο κατά την πιστοποίησή τους. Σε περίπτωση που οι δαπάνες που πιστοποιούνται δεν κριθούν επιλέξιμες, εύλογες ή/και σχετικές με την επιλέξιμη δραστηριότητα της επιχείρησης κατά την πιστοποίησή τους, θα γίνεται δεκτό μόνο το ποσό που χαρακτηρίζεται ως επιλέξιμο, εύλογο και σχετικό

You might be interested in …