ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Απάντηση σε Ερώτηση Νο142

Α. Εφόσον υφιστάμενη επιχείρηση θέλει να προχωρήσει σε επένδυση που αφορά σε υποκατάστημα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, θα πρέπει να διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης στο υποκατάστημα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής που αναγράφονται στην πρόσκληση της δράσης.

Β. Στην κατηγορία Μηχανήματα – Εξοπλισμός, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

You might be interested in …