ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο139

 Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της Πρόσκλησης απαιτείται το Δικαιολογητικό Α/Α 21 Αποφάσεις αρμόδιων προσώπων ή/και αρμόδιων συλλογικών οργάνων του κύριου του έργου, για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου και την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

Ερώτηση: Μία εταιρία της μορφής Ο.Ε. με δυο εταίρους οι οποίοι έχουν ποσοστά 95% και 5% αντίστοιχα, τι Δικαιολογητικό πρέπει να προσκομίσουν; Αρκεί μια Δήλωση του Νομίμου Εκπροσώπου;

You might be interested in …