ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο144

Στην ΥΔ β2 στο πίνακα Β3 «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΛΗΝ DEMINIMIS»  που αναφέρει «το ύψος των ενισχύσεων που έχει συμπεριληφθεί  σε επενδυτική πρόταση» θα συμπεριλάβουμε τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί με προσωρινό πλαίσιο όπως πχ επιδότηση τόκων, κεφάλαιο κίνησης κτλ?

You might be interested in …