ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο148

 Στο ΠΣΚΕ στο πεδίο 7.4 με τους Δείκτες, στον δείκτη T2408 – Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία στους κλάδους υψηλής Προστιθέμενης Αξίας, πρέπει να βάλουμε την συνολική καθαρή αξία ;; 2. Στο έντυπο Ι2 το πεδίο 13. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ είναι υποχρεωτικό προς συμπλήρωση;; 

You might be interested in …