ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’

HELPDESK – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

Για τη δράση 3α.ΤΑΠΤοΚ.1

Η ιστοσελίδα που βλέπετε, έχει σκοπό να παρέχει ηλεκτρονική υποστήριξη στη σύνταξη των φακέλων υποψηφιότητας για τη Δράση 3_α  ΤΑΠΤοΚ.

«Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020

 

Περιέχει όλες τις ερωτήσεις που τίθενται από εσάς και τις επίσημες απαντήσεις του Ε.Φ.Δ. ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020.

Έχει σκοπό να παρέχει γρήγορη, αξιόπιστη και τεκμηριωμένη πληροφόρηση σε όλους τους ενδιαφερόμενους, χωρίς αποκλεισμούς.

Σας προσκαλούμε να γίνεται χρήστες για δύο λόγους:

  • Για να έχετε τεκμηριωμένη απάντηση σε ζητήματα σύνταξης του φακέλου σας, και
  • Για να μας βοηθήσετε με τα επιμέρους ιδιαίτερα ζητήματα που θα θέσετε και με την τεχνογνωσία σας, να γίνει καλύτερη η πρόσκλησή μας, αλλά και εμείς.

Ο Γενικός Διευθυντής και Προϊστάμενος Μονάδας Β ΤΑΠΤοΚ
 Παναγιώτης Κ. Μαντάς

 

 

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

που έχουν υποβληθεί

Οι ερωτήσεις

Ερώτηση Νο52

 Μία επιχείρηση με έδρα στην Θεσσαλονίκη και υποκατάστημα σε επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος, μπορεί να υποβάλει πρόταση μόνο με τα

Περισσότερα »

Ερώτηση Νο51

 Σε περίπτωση που η επιχείρηση που υποβάλλει την πρόταση είναι συνεργαζόμενη με άλλη επιχείρηση, πρέπει να προσκομιστούν και για τη

Περισσότερα »

Ερώτηση Νο50

. Στους δικαιούχους – όρους – προϋποθέσεις αναφέρει πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ………. θα πρέπει να έχουν ή να

Περισσότερα »

Ερώτηση Νο49

 Επηρεάζεται η επιλεξιμότητα εάν η έδρα είναι στην Αθήνα και δημιουργηθεί υποκατάστημα στο δήμο Γορτυνίας ?

Περισσότερα »

Ερώτηση Νο48

 Μία υφιστάμενη ατομική επιχείρηση με taxi που κάνει τώρα έναρξη στον τουρισμό (προσθέτει τώρα επιλέξιμο ΚΑΔ) τι άδεια λειτουργίας θέλει

Περισσότερα »

Ερώτηση Νο47

 Εάν κάποιος εργάζεται και δεν θέλει να διακόψει, και θέλει να υποβάλλει αίτηση μπορεί? Καθώς θα χρειαστεί να κάνει έναρξη.

Περισσότερα »

Ερώτηση Νο46

Στην κατηγορία προβολή- προώθηση-δικτύωση αναφέρει: ‘’Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες οι διαφημιστικές καταχωρήσεις στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τις εφημερίδες.’’ Δηλαδή

Περισσότερα »

Ερώτηση Νο45

 Στις επιλέξιμες δαπάνες- ιστοσελίδα αναφέρει: ‘’Υπηρεσίες ανάπτυξης και αναβάθμισης ιστοσελίδας με τα παρακάτω κατ’ ελάχιστον χαρακτηριστικά:             – να είναι

Περισσότερα »

Ερώτηση Νο43

Αρκεί η μελέτη μηχανικού ή πρέπει να υπάρχουν επιμέρους προσφορές για κάθε εργασία?

Περισσότερα »

Ερώτηση Νο40

 Δικαιολογητικό για την εξασφάλιση ακινήτου το θέλει ανεξάρτητα από την έγκριση ή όχι του επενδυτικού σχεδίου ??

Περισσότερα »

Ερώτηση Νο39

 Από αυτά που καταλαβαίνουμε από την πρόσκληση οι κατηγορίες των επιχειρήσεων είναι δύο: οι υφιστάμενες και οι νεοσύστατες — σε

Περισσότερα »

Ερώτηση Νο37

 Αποφάσεις αρμόδιων προσώπων ή/και αρμόδιων συλλογικών οργάνων του κύριου του έργου, για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου και την υποβολή

Περισσότερα »

Ερώτηση Νο36

Οι άδειες δόμησης ή μικρής κλίμακας κλπ χρειάζονται ως δικαιολογητικό — επομένως ανεξάρτητα από την έγκριση ή όχι του επενδυτικού

Περισσότερα »

Ερώτηση Νο33

Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προβολής – προώθησης της επιχείρησης στα Social Media στην κατηγορία “ΠΡΟΒΟΛΉ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ – ΔΙΚΤΥΩΣΗ”; Αν

Περισσότερα »

Οι Απαντήσεις

Απάντηση σε Ερώτηση Νο51

Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα τον ορισμό των ΜΜΕ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής

Περισσότερα »

Απάντηση σε Ερώτηση Νο50

Οι δαπάνες πρέπει να αφορούν στην ενισχυόμενη επένδυση, αποκλειστικά εντός της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ ”ΑΡΚΑΔΙΑ 2020, οι προμηθευτές

Περισσότερα »

Απάντηση σε Ερώτηση Νο47

Σύμφωνα με την πρόσκληση, Δικαιούχοι της Δράσης είναι νεοσύστατες (σύσταση μετά την 1/1/2016), και υφιστάμενες επιχειρήσεις (σύσταση πριν την 1/1/2016).

Περισσότερα »

Απάντηση σε Ερώτηση Νο45

Καταρχάς, θα πρέπει να τηρούνται μεμονωμένα ή συνδυαστικά κάποιες από τις παρεμβάσεις στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Περισσότερα »

Απάντηση σε Ερώτηση Νο44

Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, σημείο 13, απαιτείται: Προσφορές – προτιμολόγια, τρείς (3) τον αριθμό, από ανεξάρτητους

Περισσότερα »

Απάντηση σε Ερώτηση Νο43

Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, σημείο 9, απαιτείται: Τεχνική μελέτη υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό για την κατασκευή,

Περισσότερα »

Απάντηση σε Ερώτηση Νο38

Η Βεβαίωση μη Απασχόλησης Προσωπικού, στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν απασχολεί και ασφαλίζει προσωπικό, εκδίδεται είτε ηλεκτρονικά είτε με

Περισσότερα »

Απάντηση σε Ερώτηση Νο33

Σύμφωνα με το κεφάλαιο 6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Παρ. 6.1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, οι δαπάνες ΠΡΟΒΟΛΗΣ – ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ –

Περισσότερα »

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Δράση 3α.ΤΑΠΤοΚ.1

​«Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020 

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 2.500.000 €.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια χρονικής διάρκειας από 18 έως 30 μήνες, σε συνάρτηση με τον προϋπολογισμό τους, ο οποίος δε δύναται να είναι μικρότερος των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€) και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000€) σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι νεοσύστατες, και υφιστάμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.

Η ένταξη των επενδυτικών σχεδίων θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Τα έργα που θα ενταχθούν, θα υλοποιηθούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. Στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των επενδυτικών προτάσεων, η διαδικασία αξιολόγησής τους, η ένταξη τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία έλεγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης.

Πληροφορίες

Ενημέρωση

Η πρόσκληση της Δράσης έχει δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΠΕΛ www.eydpelop.gr , του ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ  www.arkadia2020.gr  και του ΕΣΠΑ www.espa.gr 

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής  στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα
από 29/3/2021 και ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 27/05/2021 και ώρα 15:00.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση θα παρέχονται από αυτή την ιστοσελίδα και δια ζώσης ύστρερα από τηλεφωνικο ραντεβού από τον ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’, Ερμού 21 (3ος όροφος) Τρίπολη, Τηλ: 2710 222881 και 2710 221550, e-mail: nroumeliotis@arkadia2020.gr

Για τεχνικά θέματα της εφαρμογής οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο HELPDESK (γραφείο υποστήριξης) που λειτουργεί η ΜΟΔ, τηλ: 210-7787940, support@mou.gr (ώρες γραφείου 09:00-17:00).

ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

0
Αιτήματα
0 k €
Ποσό αιτημάτων​

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΜΕΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δευτερόλεπτα

Κατάθεση ερωτημάτων

Ρωτήστε μας

Έχετε κάποια ερώτηση; Επικοινωνήστε με μία από τις παρακάτω επιλογές.

Η ομάδα του ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 – HELPDESK θα ενημερώνει συλλέγει τις ερωτήσεις και οι ειδικοί θα τις απαντούν.

Τα γραφεία μας

ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση θα παρέχονται από αυτή την ιστοσελίδα και δια ζώσης ύστρερα από τηλεφωνικο ραντεβού από τον ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’

 

ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ2020.

Πρόσκληση ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ, για επιχορήγηση ιδιωτικών επενδύσεων στους Δήμους Μεγαλόπολης, Γορτυνίας και Τρίπολης

Βίντεο εκμάθησης του ΠΣΚΕ.

Για θέματα τεχνικής φύσεως μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση support@mou.gr.