ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’

Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο129

Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει πρόβλημα που από προσφορά σε προσφορά ίσως να υπάρχουν διαφοροποιήσεις δεδομένου ότι διαφορετικοί προμηθευτές δεν χρησιμοποιούν το ίδιο μοντέλο εξοπλισμού(αφορά το δικαιολογητικό για μηχανήματα – εξοπλισμό από 3 ανεξάρτητους […]

Read More

Ερώτηση Νο128

Δαπάνες που αφορούν τον εξοπλισμό Φορτηγού επαγγελματικής χρήσης, όπως π.χ. αντλίες για την περισυλλογή γάλακτος, Ογκομετρητής, kit ανάλυσης pH είναι επιλέξιμες δαπάνες;

Read More

Ερώτηση Νο127

Επιχείρηση που θέλει να δραστηριοποιηθεί στην εμφιάλωση γάλακτος και δεν έχει ενεργό αυτό τον ΚΑΔ, εάν τον προσθέσει πριν την υποβολή αίτησης υπαγωγής στην Δράση, θα είναι επιλέξιμος; Αυτός ο ΚΑΔ θα πρέπει να αναφέρεται […]

Read More

Ερώτηση Νο126

 Επιχείρηση που έχει έδρα στην Αθήνα και ημερομηνία έναρξης 12/06/2001, έχει υποκατάστημα στην Μεγαλόπολη, εντός των περιοχών επιλεξιμότητας, το οποίο έχει έναρξη λειτουργίας 01/08/2017. Λαμβάνεται υπόψη η έναρξη της επιχείρησης στο υποκατάστημα ή στην έδρα; […]

Read More

Ερώτηση Νο125

 Σχετικά με τον χαρακτήρα κινήτρου που αναφέρεται στην πρόσκληση, θα πρέπει να το αναλύσουμε σε κάποιο πεδίο; (Η επένδυση του δυνητικού δικαιούχου δεν έχει ξεκινήσει)

Read More

Ερώτηση Νο124

. α. Σχετικά με Ιδιοκτησιακό καθεστώς εδαφικής έκτασης – κτιριακής εγκατάστασης του επενδυτικού σχεδίου αρκεί να προσκομίσουμε το μισθωτήριο συμβόλαιο, το οποίο έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ; Ή θα χρειαστεί και κάποιο άλλο έγγραφο;

Read More

Ερώτηση Νο123

 Θα ήθελα να ρωτήσω ότι εάν δεν έχουμε καταλήξει ακόμα στο χώρο που θα γίνει η επένδυση και δεν έχει γίνει το μισθωτήριο μας καλύπτει το προσύμφωνο?

Read More

Ερώτηση Νο122

Στη σελίδα 277/293 αναφέρεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό συμμετοχής Νο 21:                Αποφάσεις αρμόδιων προσώπων ή/και αρμόδιων συλλογικών οργάνων του κύριου του έργου, για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου και την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης στο […]

Read More

Ερώτηση Νο121

Η δαπάνη για την ανακαίνιση ενός παλαιού κτιρίου προκειμένου να δημιουργηθεί ξενώνας είναι επιλέξιμη ; Επίσης η δαπάνη για ανακαίνιση ενός παλαιού μύλου με απώτερο σκοπό την δημιουργία μουσείου επισκέψιμου σε κοινό ,σχολεία κτλ;

Read More

Ερώτηση Νο120

Αναφορικά με την απαιτούμενη διάρκεια μίσθωσης ακινήτου, προκειμένου να είναι εφικτή η υπαγωγή ενός επενδυτικού σχεδίου στο καθεστώς του ΤΑΠΤΟΚ, θα παρακαλόυσα για μια διευκρίνιση.    Στο άρθρο 6.1.2.1 της Προκήρυξης, αναφέρεται:   •Μίσθωση κτιριακών υποδομών […]

Read More

Ερώτηση Νο119

Αν είναι επιλέξιμη δαπάνη η μελέτη βιωσιμότητας που συνοδεύει τον Φάκελο και σε ποιο ύψος? Αν είναι επιλέξιμη δαπάνη οι Μελέτες Μηχανικού και η επίβλεψη ( μέχρι ποιό ύψος ?

Read More

Ερώτηση Νο118

 Στο κριτήριο βαθμολόγησης με τίτλο : «Εμπειρία σε σχετικές δραστηριότητες», αναφέρεται πως αξιολογείται η εμπειρία ενός εκ των δύο (2) μεγαλύτερων σε ποσοστό συμμετοχής εταίρων / μετόχων μιας επιχείρησης. Αν μια επιχείρηση – εταιρεία έχει […]

Read More

Ερώτηση Νο117

Θα ήθελα να ρωτήσω αναφορικά μια μια επένδυση προς ένταξη στο πρόγραμμα ΤΑΠΤΟΚ Αρκαδίας. Δεδομένου ότι το κλείσιμο των Ισολογισμών 2020 έχει πάρει παράταση, οπότε οι εταιρείες δε θα έχουν κλείσει τη χρήση εντός Ιουνίου, […]

Read More

Ερώτηση Νο116

 Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τη Δράση 3α.ΤΑΠΤοΚ.1 «Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014 – […]

Read More

Ερώτηση Νο115

 Στο παράρτημα, στην παράγραφο 4.2 δεν αναφέρει κάπου ό,τι η συνάφεια των σπουδών των εταίρων κλπ. αφορά μόνο νεοσύστατες εταιρείες όπως αναφέρεται στην προκήρυξη. Οι υφιστάμενες υποθέτω πως δεν συμπληρώνουν;

Read More

Ερώτηση Νο114

 Η πρόσκληση στα δικαιολογητικά σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία ζητά τα στοιχεία των τριών τελευταίων κλεισμένων χρήσεων (2017,2018,2019), ενώ το παράρτημα Ι2 στα κεφάλαια 6.2 και 6.3 ζητά οικονομικά στοιχεία για 2016,2017,2018. Το πρόβλημα παραμένει […]

Read More

Ερώτηση Νο113

 Α) Επιχείρηση με έδρα στο νομό Αττικής που έχει συσταθεί το 2020 με κύριο ΚΑΔ 70.22 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και χωρίς να διαθέτει επιλέξιμο ΚΑΔ σύμφωνα με τους όρους της […]

Read More

Ερώτηση Νο112

 Στο έντυπο Ι2 αναφέρει στην 2η σελίδα: ”είδος επιχείρησης” και διευκρινίζει να επιλέξεις από τα εξής: Κατηγορία Α’ της Αναλυτικής Πρόσκλησης 2. Κατηγορία Β’ της Αναλυτικής Πρόσκλησης 3. Κατηγορία Γ’ της Αναλυτικής Πρόσκλησης(Υποχρεωτικό Πεδίο) Από […]

Read More

Ερώτηση Νο111

 Για τις δαπάνες μελετών συμβούλου (Δαπάνες εκπόνησης μελέτης προετοιμασίας και υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου) χρειάζεται ιδιωτικό συμφωνητικό;

Read More

Ερώτηση Νο110

 Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης προσφοράς για χρήση online λογισμικού (μηνιαία συνδρομή, πχ adobe illustrator σχεδιαστικό), αρκεί ένα screenshot από την ιστοσελίδα της προμηθεύτριας εταιρείας με το ποσό που θα δαπανηθεί και ενδεχομένως προηγούμενα τιμολόγια;

Read More